Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Tháng 08 : 1.427
Năm 2019 : 2.613
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Giai đoạn 2019 – 2024)

PHÒNG GD&ĐT HƯNG NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số :       / KH.TrTHCS Hưng Phúc, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

giai đoạn 2019 – 2024

 

Thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

       Căn cứ kết quả thực hiện đạt được chất lượng giáo dục cấp độ 2 trong giai đoạn 2017-2022 theo quyết định số  944/QĐ-SGD.ĐT ngày 31/7/2017 Sở GD&ĐT Nghệ An.

       Nay trường THCS Phúc Lợi xây dựng kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn 2019-2024, cụ thể như sau:

 

          I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhằm duy trì xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; Để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận lại trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 và công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường giá theo bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

3. Yêu cầu đánh giá:

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

c) Đúng tiến độ thời gian.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

Kiểm tra, rà soát, đánh giá hàng năm học.

Đánh giá  chất lượng giáo dục cấp độ 2 và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn 2019-2024.

2. Hội đồng tự đánh giá và nhóm thư ký

a) Thành lập Hội đồng tự đánh giá

1.  Ông Nguyễn Đình Nguyên, Hiệu trưởng,  Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Lê Văn Duệ,  P.Hiệu trưởng,  Phó Chủ tịch HĐ

3. Bà Phan Thị Vân Anh,  CTCĐ - Uỷ viên HĐ

4. Ông  Nguyễn Doãn Huệ, TTCM,  Uỷ viên HĐ

5. Bà Trần Thị Loan,  TTCM,  Uỷ viên HĐ ;

6. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, TPT Đội , Uỷ viên HĐ

7. Bà  Nguyễn Thị Hằng Nga,  TT VP,  Uỷ viên HĐ

8. Bà Nguyễn Thị Sáu, Thư ký, Thư ký HĐ.

b) Nhóm thư ký

Bà Nguyễn Thi Sáu, thư ký hội đồng;

Bà Đinh Thị Thu Hà, phụ trách máy vi tính;

Bà Nguyễn Thị Vân, văn thư;

         3. Phân công các phụ trách báo cáo, theo dõi và thu thập minh chứng:

          Đồng chí Nguyễn Đình Nguyên, Hiệu trưởng, phụ trách chung

         Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường:

        Phan Thị Vân Anh(Nhóm trưởng), Võ Thị Bích Phương(Thư ký), Phan Thị Nhã, Võ Thị Thúy Vân, Phạm Thị Thanh Huyền,  Phan Thị Việt Quỳnh, Nguyễn Thị Soa(7 người);

        Tiêu chuẩn 2:  Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

Nguyễn Doãn Huệ(Nhóm trưởng), Nguyễn Thị Nha Trang(Thư ký), Lê Thị  Kim Hoa, Chu Thị Mai Hương, Đặng  Thị Vân(5 người);

     Tiêu chuẩn 3: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị: 

     Nguyễn Thị Hằng Nga (Nhóm trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Thủy (Thư ký), Nguyễn Thị Vân, Vũ Thị Thu Thủy, Ngô Thanh Nam(5 người);

      Tiêu chuẩn 4: Mối quan hệ Nhà trường, gia đình, xã hội: Trần Thị Tùng (Nhóm trưởng), Nguyễn Thị Lan Hương B(Thư ký), Nguyễn Thị Hà, Đào Minh Song, Nguyễn Thị Huyền(5 người);

        Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

       Lê Văn Duệ(Nhóm trưởng), Trần Thị Loan (Thư ký), Lương Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Lan Hương A,  Lê Thị  Quyên, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thị Hà (7 người);

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và triển khai thực hiện đến Cán bộ-Viên chức và học sinh trong đơn vị.

Thành viên trong hội đồng tự đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong suốt giai đoạn cho đến khi hoàn thành công tác đánh giá ngoài.

Để đảm bảo công tác tự đánh giá được xuyên suốt và đạt hiệu quả cao, đơn vị chỉ thay đổi phân công các thành viên phụ trách tiêu chuẩn tự đánh giá khi thành viên đó không còn công tác tại đơn vị.

Hàng năm các cán bộ được phân công phụ trách tiêu chuẩn có trách nhiệm thu thập các thông tin, tài liệu minh chứng có liên quan vào cuối năm học để phục vụ cho công tác báo cáo tự đánh giá.

Tổ chức tự kiểm tra, rà soát  công nhận chuẩn quốc gia vào năm 2019;

         Tất cả CB-GV-CNV của đơn vị có trách nhiệm hổ trợ và cung cấp tài liệu, hồ sơ cho các bộ phận khi có yêu cầu.

         Trên đây là kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn 2019-2024 của trường THCS Phúc Lợi ./.

Nơi nhận:                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

- PGD&ĐT (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Lưu VT.                                                                                               

    HIỆU TRƯỞNG

                  CHỦ TỊCH

        (đã ký)


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết